SFS 2008:1348 Lag om ändring i lagen (1983:293) om inrättande, utvidgning och avlysning av allmän farled och allmän hamn

081348.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1983:293) om inrättande,
utvidgning och avlysning av allmän farled och
allmän hamn;

utfärdad den 11 december 2008.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs att 4 och 4 a §§ lagen (1983:293) om

inrättande, utvidgning och avlysning av allmän farled och allmän hamn ska
ha följande lydelse.

4 §

Beslut enligt 1 och 2 §§ fattas av regeringen. Regeringen får meddela

föreskrifter om att annan myndighet får fatta sådana beslut.

Beslut av en förvaltningsmyndighet enligt första stycket får överklagas

hos regeringen.

4 a §

2

Beslut enligt 1 och 2 §§ får överklagas av en sådan ideell förening

som avses i 16 kap. 13 § miljöbalken.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2009.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK

Lotta Hardvik Cederstierna
(Justitiedepartementet)

1

Prop. 2008/09:31, bet. 2008/09:TU3, rskr. 2008/09:94.

2

Senaste lydelse 2005:186.

SFS 2008:1348

Utkom från trycket
den 19 december 2008

background image

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2008