SFS 2008:1352 Lag om ändring i lagen (1992:17) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Nederländerna

081352.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1992:17) om
dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och
Nederländerna;

utfärdad den 11 december 2008.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs att 4 § lagen (1992:17) om dubbel-

beskattningsavtal mellan Sverige och Nederländerna

2

ska upphöra att gälla

vid utgången av år 2008.

På regeringens vägnar

ANDERS BORG

Ingela Willfors
(Finansdepartementet)

1

Prop. 2008/09:63, bet. 2008/09:SkU17, rskr. 2008/09:112.

2

Senaste lydelse av 4 § 1992:1194.

SFS 2008:1352

Utkom från trycket
den 19 december 2008

background image

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2008