SFS 2008:1353 Lag om ändring i studiestödslagen (1999:1395)

081353.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i studiestödslagen (1999:1395);

utfärdad den 11 december 2008.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs i fråga om ikraftträdande- och över-

gångsbestämmelserna till studiestödslagen (1999:1395)

dels

att punkt 1 ska ha följande lydelse,

dels

att det ska införas en ny punkt, 17, av följande lydelse.

1.

2

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2001, då studiestödslagen (1973:349)

och lagen (1983:1030) om särskilt vuxenstudiestöd för arbetslösa ska upp-
höra att gälla. �ldre bestämmelser gäller fortfarande, förutom vad som anges
i punkterna 13�17, i fråga om studiestöd som avser tid före ikraftträdandet.
Vad som sägs om inkomst av tjänst, näringsverksamhet och kapital i 4 kap.
21 §, 8 kap. 4 § och 9 kap. 2 § studiestödslagen (1973:349) samt i punkten 2 f
i övergångsbestämmelserna till lagen (1988:877) om ändring i studiestöds-
lagen (1973:349), ska dock från och med taxeringsåret 2002 i stället avse
överskott i inkomstslagen tjänst, näringsverksamhet och kapital.

17. Punkten 2 c i övergångsbestämmelserna till lagen (1988:877) om

ändring i studiestödslagen (1973:349) ska inte tillämpas efter utgången av
januari 2009. Beslut som dessförinnan har fattats med stöd av bestämmelsen
ska upphöra att gälla vid utgången av 2009.

Denna lag träder i kraft den 31 januari 2009.

På regeringens vägnar

LARS LEIJONBORG

Charlotte Abrahamsson
(Utbildningsdepartementet)

1

Prop. 2008/09:1, utg.omr. 15, bet. 2008/09:UbU2, rskr. 2008/09:102.

2

Senaste lydelse 2005:613.

SFS 2008:1353

Utkom från trycket
den 19 december 2008

background image

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2008