SFS 2008:1354 Förordning om ränta på studielån för 2009

081354.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ränta på studielån för 2009

1

;

utfärdad den 11 december 2008.

Regeringen föreskriver att den ränta som ska betalas på studielån enligt

4 kap. 1 § andra stycket studiestödslagen (1999:1395) respektive 8 kap. 2 §
studiestödslagen (1973:349) jämförd med punkten 1 i övergångsbestämmel-
serna till studiestödslagen (1999:1395) ska vara 2,5 procent för 2009.

På regeringens vägnar

LARS LEIJONBORG

Charlotte Abrahamsson
(Utbildningsdepartementet)

1

Senaste förordning i ämnet 2007:1336.

SFS 2008:1354

Utkom från trycket
den 19 december 2008

background image

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2008