SFS 2008:1355 Lag om ändring i lagen (2006:939) om kvalificerade skyddsidentiteter

081355.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2006:939) om kvalificerade
skyddsidentiteter;

utfärdad den 11 december 2008.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs att i 4 § lagen (2006:939) om kvalifi-

cerade skyddsidentiteter ordet ”Vägverket” ska bytas ut mot ”Transportsty-
relsen”.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2009.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK

Charlotte von Essen
(Justitiedepartementet)

1

Prop. 2008/09:31, bet. 2008/09:TU3, rskr. 2008/09:94.

SFS 2008:1355

Utkom från trycket
den 19 december 2008

background image

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2008