SFS 2008:1356 Förordning om ändring i förordningen (2007:1160) med instruktion för Rederinämnden

081356.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2007:1160) med
instruktion för Rederinämnden;

utfärdad den 11 december 2008.

Regeringen föreskriver att det i förordningen (2007:1160) med instruktion

för Rederinämnden ska införas två nya paragrafer, 2 a och 2 b §§, av föl-
jande lydelse.

2 a

§

Rederinämnden ska årligen rapportera hur kraven på försäkringar för

ett fartyg och dess drift och utbildningsplatser ombord enligt förordningen
(2001:770) om sjöfartsstöd uppfyllts.

2 b §

Rederinämnden ska se till att de regelverk och rutiner nämnden dis-

ponerar över är kostnadseffektiva och enkla för företag.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2009.

På regeringens vägnar

�&SA TORSTENSSON

Lennart Renbjer
(Näringsdepartementet)

SFS 2008:1356

Utkom från trycket
den 23 december 2008

2*

SFS 2008 1356�1392

background image

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2008