SFS 2008:1357 Förordning om ändring i förordningen (2007:1161) med instruktion för Sjöfartsverket

081357.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2007:1161) med
instruktion för Sjöfartsverket;

utfärdad den 11 december 2008.

Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (2007:1161) med instruk-

tion för Sjöfartsverket

dels

att 5, 9, 16, 17 och 19 §§ ska upphöra att gälla,

dels

att rubrikerna närmast före 16 och 17 §§ ska utgå,

dels

att i 6 § ordet ⬝Krisberedskapsmyndigheten⬝ ska bytas ut mot ⬝Myn-

digheten för samhällsskydd och beredskap⬝,

dels

att 1 och 2 §§ ska ha följande lydelse,

dels

att rubriken närmast före 18 § ska lyda ⬝Anställningar⬝,

dels

att det i förordningen ska införas en ny paragraf, 5 §, av följande ly-

delse.

1 §

Sjöfartsverket har ett samlat ansvar, sektorsansvar, för sjöfarten.

Sjöfartsverket ska verka för att de transportpolitiska målen uppnås. Ver-

ket ska i sitt arbete ha ett trafikslagsövergripande synsätt.

2 §

Sjöfartsverkets huvuduppgifter är att

1. tillhandahålla lotsning,
2. svara för farledshållning och vid behov inrätta nya farleder,
3. tillhandahålla sjöräddnings- och flygräddningstjänst,
4. svara för isbrytning,
5. verka för att sjöfartens påverkan på miljön minimeras,
6. svara för sjögeografisk information inom Sjöfartsverkets ansvarsom-

råde (sjökartläggning),

7. svara för samordning av sjögeografisk information inom Sverige,
8. redovisa och dokumentera Sveriges gränser till havs samt svara för

skötsel och tillsyn av dessa gränsers utmärkning,

9. svara för beredskapsplanläggning i fråga om sjötransporter,
10. årligen göra en utvärdering av den svenska sjöfartens konkurrens-

situation inom ramen för verkets näringspolitiska uppgifter,

11. verka för att hänsyn tas till funktionshindrade personers behov inom

sjöfarten,

12. planlägga, samordna och genomföra kultur- och fritidsverksamhet för

sjöfolk i enlighet med bestämmelserna i ILO-konventionen (nr 163) om sjö-
mäns välfärd till sjöss och i hamn,

SFS 2008:1357

Utkom från trycket
den 23 december 2008

background image

2

SFS 2008:1357

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2008

13.

tillhandahålla sjötrafikinformationstjänst (VTS), sjötrafikrapporte-

ringssystem (SRS), fartygsrapporteringssystem (FRS) och AIS (Automatic
Identification System), och

14. svara för övervakning och för att alla nödvändiga och lämpliga åtgär-

der vidtas för att se till att fartyg deltar i och följer reglerna för Sveriges sjö-
trafikinformationstjänst (VTS), sjötrafikrapporteringssystem (SRS), fartygs-
rapporteringssystem (FRS) och trafiksepareringssystem (TSS).

5 §

Sjöfartsverket ska

1. verka för att de regelverk och rutiner som myndigheten disponerar över

är kostnadseffektiva och enkla för medborgare och företag, och

2. aktivt medverka i regeringens arbete med ansökningar om TEN-bidrag

och årligen redovisa resultaten av sökta bidrag.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2009.

På regeringens vägnar

�&SA TORSTENSSON

Lennart Renbjer
(Näringsdepartementet)