SFS 2008:1358 Förordning om ändring i förordningen (2007:1027) med instruktion för Banverket

081358.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2007:1027) med
instruktion för Banverket;

utfärdad den 11 december 2008.

Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (2007:1027) med instruk-

tion för Banverket

dels

att i 11 § ordet ⬝Krisberedskapsmyndigheten⬝ ska bytas ut mot

⬝Myndigheten för samhällsskydd och beredskap⬝,

dels

att 1, 2, 3 och 15 §§ ska ha följande lydelse.

1 §

Banverket har ett samlat ansvar, sektorsansvar, för hela järnvägstran-

sportsystemet. Sektorsansvaret omfattar även tunnelbane- och spårvägs-
system.

Banverket ska verka för att de transportpolitiska målen uppnås.
Verket ska inom ramen för sitt sektorsansvar vara samlande, stödjande

och pådrivande i förhållande till övriga berörda parter. Verket ska i sitt ar-
bete ha ett trafikslagsövergripande synsätt.

2 §

Banverket ska särskilt verka för att

1. järnvägstransportsystemet är tillgängligt, trafiksäkert, framkomligt,

effektivt och miljöanpassat,

2. kapaciteten och kvaliteten i järnvägstransportsystemet förbättras,
3. effektiviteten i underhållsarbetet ökar och att varje bana har den stan-

dard som motiveras av dess betydelse för trafiken,

4. trafiksäkerhetsarbetet inom det egna ansvarsområdet samordnas,
5. den spårbundna kollektivtrafikens konkurrenskraft stärks,
6. hänsyn tas till funktionshindrade personers behov inom järnvägstran-

sportsystemet,

7. fler barn och unga ska kunna nyttja järnvägstransportsystemet och att

åtgärder som syftar till barns och ungas säkerhet prioriteras,

8. energiförbrukningen inom järnvägstransportsystemet effektiviseras och

att de riktvärden för buller som riksdagen har ställt sig bakom inte över-
skrids, och

9. samhällsmotiverad tillämpad forsknings-, utvecklings- och demonstra-

tionsverksamhet inom järnvägstransportsystemet planeras, initieras, genom-
förs, dokumenteras och utvärderas samt att resultatet av denna verksamhet
sprids.

SFS 2008:1358

Utkom från trycket
den 23 december 2008

background image

2

SFS 2008:1358

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2008

3 §

Banverket ska

1. leda och följa upp utvecklingen inom järnvägssektorn samt bistå rege-

ring och riksdag i frågor som berör hela järnvägstransportsystemet,

2. ansvara för fördelning och tillsyn av statliga bidrag till trafikhuvudmän,
3. inhämta och sammanställa uppgifter från samtliga infrastrukturförval-

tare till en beskrivning av det svenska järnvägsnätet,

4. årligen redogöra för investeringsprojekt som förskotterats av kom-

mun, landsting eller enskild samt den totala kostnaden och den totala aktu-
ella förskotterade kostnaden för varje projekt,

5. inom sitt ansvarsområde bevaka och aktivt delta i internationellt arbete,
6. se till att de regelverk och rutiner verket disponerar över är kostnads-

effektiva och enkla för medborgare och företag,

7. aktivt medverka i regeringens arbete med ansökningar om TEN-bidrag

och årligen redovisa resultaten av sökta bidrag, och

8. säkerställa väl fungerande rutiner och arbetssätt som tillvaratar och

möjliggör regionalt inflytande.

15 §

Styrelsen ska upprätta en nationell banhållningsplan.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2009.

På regeringens vägnar

�&SA TORSTENSSON

Lennart Renbjer
(Näringsdepartementet)