SFS 2008:1359 Lag om ändring i luftfartslagen (1957:297)

081359.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i luftfartslagen (1957:297);

utfärdad den 11 december 2008.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs att i 2 kap. 1, 2, 8, 10, 11 a, 12 och

14 §§, 3 kap. 2�5 och 7 §§, 4 kap. 2�6, 15, 20, 21 och 26 §§, 6 kap. 5 a §,
8 kap. 8 §, 9 kap. 8 och 14 §§, 10 kap. 2 a och 2 b §§, 12 kap. 1 § samt
14 kap. 2 och 2 a §§ luftfartslagen (1957:297)

2

ordet ⬝Luftfartsstyrelsen⬝ i

olika böjningsformer ska bytas ut mot ⬝Transportstyrelsen⬝ i motsvarande
form.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2009. Vid tillämpning av 7 a § för-

valtningsprocesslagen (1971:291) ska Transportstyrelsen vara den enskildes
motpart, om styrelsen efter ikraftträdandet är behörig att handlägga den typ
av fråga som är föremål för prövning.

På regeringens vägnar

�&SA TORSTENSSON

Lennart Renbjer
(Näringsdepartementet)

1

Prop. 2008/09:31, bet. 2008/09:TU3, rskr. 2008/09:94.

2

Lagen omtryckt 1986:166.

Senaste lydelse av
2 kap. 1 § 2004:1093
2 kap. 2 § 2004:1093
2 kap. 8 § 2004:1093
2 kap. 10 § 2004:1093
2 kap. 11 a § 2004:1093
2 kap. 12 § 2004:1093
2 kap. 14 § 2004:1093
3 kap. 2 § 2004:1093
3 kap. 3 § 2004:1093
3 kap. 4 § 2004:1093
3 kap. 5 § 2004:1093
3 kap. 7 § 2004:1093
4 kap. 2 § 2004:1093
4 kap. 3 § 2004:1093
4 kap. 4 § 2004:1093

SFS 2008:1359

Utkom från trycket
den 23 december 2008

4 kap. 5 § 2004:1093
4 kap. 6 § 2004:1093
4 kap. 15 § 2004:1093
4 kap. 20 § 2004:1093
4 kap. 21 § 2004:1093
4 kap. 26 § 2004:1093
6 kap. 5 a § 2005:572
8 kap. 8 § 2004:1093
9 kap. 8 § 2004:1093
9 kap. 14 § 2006:1395
10 kap. 2 a § 2006:1395
10 kap. 2 b § 2006:1395
12 kap. 1 § 2004:1093
14 kap. 2 § 2004:1093
14 kap. 2 a § 2005:187.

background image

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2008