SFS 2008:1360 Lag om ändring i sjömanslagen (1973:282)

081360.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i sjömanslagen (1973:282);

utfärdad den 11 december 2008.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs i fråga om sjömanslagen (1973:282)

2

dels

att i 15, 28 och 45 §§ ordet ⬝Sjöfartsverket⬝ ska bytas ut mot ⬝Trans-

portstyrelsen⬝,

dels

att i 15 § ordet ⬝Verket⬝ ska bytas ut mot ⬝Styrelsen⬝.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2009.

På regeringens vägnar

�&SA TORSTENSSON

Lennart Renbjer
(Näringsdepartementet)

1

Prop. 2008/09:31, bet. 2008/09:TU3, rskr. 2008/09:94.

2

Senaste lydelse av

15 § 1983:932
45 § 2000:849.

SFS 2008:1360

Utkom från trycket
den 23 december 2008

3*

SFS 2008:1356�1392

background image

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2008