SFS 2008:1361 Lag om ändring i lagen (1976:206) om felparkeringsavgift

081361.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1976:206) om
felparkeringsavgift;

utfärdad den 11 december 2008.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs att i 13 § lagen (1976:206) om felpar-

keringsavgift

2

ordet ⬝Vägverket⬝ ska bytas ut mot ⬝Transportstyrelsen⬝.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2009.

På regeringens vägnar

�&SA TORSTENSSON

Lennart Renbjer
(Näringsdepartementet)

1

Prop. 2008/09:31, bet. 2008/09:TU3, rskr. 2008/09:94.

2

Lagen omtryckt 1987:25.

Senaste lydelse av 13 § 1997:487.

SFS 2008:1361

Utkom från trycket
den 23 december 2008

background image

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2008