SFS 2008:1362 Lag om ändring i arbetsmiljölagen (1977:1160)

081362.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i arbetsmiljölagen (1977:1160);

utfärdad den 11 december 2008.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs att i 6 kap. 6 a § arbetsmiljölagen

(1977:1160)

2

ordet ⬝Sjöfartsverket⬝ ska bytas ut mot ⬝Transportstyrelsen⬝.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2009. Vid tillämpning av 7 a § för-

valtningsprocesslagen (1971:291) ska Transportstyrelsen i stället för Sjö-
fartsverket vara den enskildes motpart, om styrelsen efter ikraftträdandet är
behörig att handlägga den typ av fråga som är föremål för prövning.

På regeringens vägnar

LENA ADELSOHN LILJEROTH

Karin Renman
(Arbetsmarknadsdepartementet)

1

Prop. 2008/09:31, bet. 2008/09:TU3, rskr. 2008/09:94.

2

Lagen omtryckt 1991:667.

Senaste lydelse av 6 kap. 6 a § 2003:365.

SFS 2008:1362

Utkom från trycket
den 23 december 2008

background image

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2008