SFS 2008:1363 Lag om ändring i lagen (1978:234) om nämnder för vissa trafikfrågor

081363.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1978:234) om nämnder för
vissa trafikfrågor;

utfärdad den 11 december 2008.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs att i 6 § lagen (1978:234) om nämnder

för vissa trafikfrågor

2

dels

att ordet ⬝Vägverket⬝ ska bytas ut mot ⬝Transportstyrelsen⬝,

dels

att ordet ⬝Verkets⬝ ska bytas ut mot ⬝Styrelsens⬝.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2009.

På regeringens vägnar

�&SA TORSTENSSON

Lennart Renbjer
(Näringsdepartementet)

1

Prop. 2008/09:31, bet. 2008/09:TU3, rskr. 2008/09:94.

2

Senaste lydelse av 6 § 1995:43.

SFS 2008:1363

Utkom från trycket
den 23 december 2008

background image

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2008