SFS 2008:1364 Lag om ändring i lagen (1980:424) om åtgärder mot förorening från fartyg

081364.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1980:424) om åtgärder mot
förorening från fartyg;

utfärdad den 11 december 2008.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs i fråga om lagen (1980:424) om åtgär-

der mot förorening från fartyg

2

dels

att i 7 kap. 4, 5, 6�6 b §§ samt 9 kap. 1, 2, 4 och 6 §§ ordet ⬝Sjöfarts-

verket⬝ ska bytas ut mot ⬝Transportstyrelsen⬝,

dels

att i 9 kap. 1 och 4 §§ ordet ⬝verket⬝ ska bytas ut mot ⬝styrelsen⬝.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2009. Vid tillämpning av 7 a § för-

valtningsprocesslagen (1971:291) ska Transportstyrelsen i stället för Sjö-
fartsverket vara den enskildes motpart, om styrelsen efter ikraftträdandet är
behörig att handlägga den typ av fråga som är föremål för prövning.

På regeringens vägnar

�&SA TORSTENSSON

Lennart Renbjer
(Näringsdepartementet)

1

Prop. 2008/09:31, bet. 2008/09:TU3, rskr. 2008/09:94.

2

Lagen omtryckt 1983:463.

Senaste lydelse av
7 kap. 4 § 2001:1294
7 kap. 5 § 2004:412
7 kap. 6 § 2001:1294
7 kap. 6 a § 2003:366
7 kap. 6 b § 2002:874

SFS 2008:1364

Utkom från trycket
den 23 december 2008

9 kap. 1 § 2001:1294
9 kap. 2 § 2001:1294
9 kap. 4 § 1988:437
9 kap. 6 § 1988:437.

background image

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2008