SFS 2008:1365 Lag om ändring i mönstringslagen (1983:929)

081365.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i mönstringslagen (1983:929);

utfärdad den 11 december 2008.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs att i 14, 20, 22, 24 och 27 §§ mönst-

ringslagen (1983:929)

2

ordet ⬝Sjöfartsverket⬝ ska bytas ut mot ⬝Transport-

styrelsen⬝.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2009.

På regeringens vägnar

�&SA TORSTENSSON

Lennart Renbjer
(Näringsdepartementet)

1

Prop. 2008/09:31, bet. 2008/09:TU3, rskr. 2008/09:94.

2

Senaste lydelse av 14 § 2003:371.

SFS 2008:1365

Utkom från trycket
den 23 december 2008

background image

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2008