SFS 2008:1366 Lag om ändring i plan- och bygglagen (1987:10)

081366.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i plan- och bygglagen (1987:10);

utfärdad den 11 december 2008.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs att 13 kap. 7 § plan- och bygglagen

(1987:10)

2

ska ha följande lydelse.

13 kap.

7 §

3

Ett beslut i fråga om lov eller förhandsbesked inom sådana skydds- el-

ler säkerhetsområden som avses i 8 kap. 9 § tredje stycket får överklagas

1. av Transportstyrelsen, om beslutet berör en civil flygplats,
2. av tillsynsmyndigheten, om beslutet rör en kärnkraftsreaktor eller an-

nan kärnteknisk anläggning, och

3. i övriga fall av Försvarsmakten, Myndigheten för samhällsskydd och

beredskap eller den myndighet som någon av dessa myndigheter bestämmer.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2009.

På regeringens vägnar

ESKIL ERLANDSSON

Egon Abresparr
(Miljödepartementet)

1

Prop. 2008/09:31, bet. 2008/09:TU3, rskr. 2008/09:94.

2

Lagen omtryckt 1992:1769.

3

Senaste lydelse 2004:1098.

SFS 2008:1366

Utkom från trycket
den 23 december 2008

background image

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2008