SFS 2008:1368 Lag om ändring i lagen (1997:1137) om vägavgift för vissa tunga fordon

081368.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1997:1137) om vägavgift för
vissa tunga fordon;

utfärdad den 11 december 2008.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs att i 32 § lagen (1997:1137) om väg-

avgift för vissa tunga fordon

2

ordet ”Vägverket” ska bytas ut mot ”Trans-

portstyrelsen”.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2009.

På regeringens vägnar

ANDERS BORG

Jan Larsson
(Finansdepartementet)

1

Prop. 2008/09:31, bet. 2008/09:TU3, rskr. 2008/09:94.

2

Senaste lydelse av 32 § 2001:570.

SFS 2008:1368

Utkom från trycket
den 23 december 2008

4*

SFS 2008:1356–1392

background image

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2008