SFS 2008:1369 Lag om ändring i körkortslagen (1998:488)

081369.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i körkortslagen (1998:488);

utfärdad den 11 december 2008.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs att i 4 kap. 9�14 §§, 7 kap. 3 § samt

8 kap. 1 och 2 §§ körkortslagen (1998:488)

2

ordet ⬝Vägverket⬝ i olika böj-

ningsformer ska bytas ut mot ⬝Transportstyrelsen⬝ i motsvarande form.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2009. Vid tillämpning av 7 a § för-

valtningsprocesslagen (1971:291) ska Transportstyrelsen i stället för Väg-
verket vara den enskildes motpart, om styrelsen efter ikraftträdandet är be-
hörig att handlägga den typ av fråga som är föremål för prövning.

På regeringens vägnar

�&SA TORSTENSSON

Lennart Renbjer
(Näringsdepartementet)

1

Prop. 2008/09:31, bet. 2008/09:TU3, rskr. 2008/09:94.

2

Senaste lydelse av

4 kap. 9 § 2004:1087

4 kap. 13 § 2008:550

4 kap. 10 § 2004:1087

4 kap. 14 § 2008:550

4 kap. 11 § 2004:1087

7 kap. 3 § 2003:216

4 kap. 12 § 2008:550

8 kap. 2 § 2004:1087.

SFS 2008:1369

Utkom från trycket
den 23 december 2008

background image

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2008