SFS 2008:1370 Lag om ändring i yrkestrafiklagen (1998:490)

081370.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i yrkestrafiklagen (1998:490);

utfärdad den 11 december 2008.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs i fråga om yrkestrafiklagen

(1998:490)

dels

att i 2 kap. 2 §, 5 kap. 11 § samt 7 kap. 1 och 3 §§ ordet ⬝Vägverket⬝

i olika böjningsformer ska bytas ut mot ⬝Transportstyrelsen⬝ i motsvarande
form,

dels

att 4 kap. 6 §, 5 kap. 13 §, 7 kap. 5 § och rubriken närmast före 4 kap.

6 § ska ha följande lydelse.

4 kap.

Prövningsmyndighet

6 §

2

Frågor om transporttillstånd och tillstånd enligt 5 § andra stycket prö-

vas av Transportstyrelsen.

5 kap.

13 §

När ett trafiktillstånd återkallas ska även ett transporttillstånd återkal-

las av Transportstyrelsen

.

I övrigt ska reglerna om återkallelse av trafiktillstånd i 1�5 §§ tillämpas

även i fråga om transporttillstånd.

7 kap.

5 §

Transportstyrelsens

beslut i frågor om transporttillstånd och tillstånd

enligt 4 kap. 5 § andra stycket får överklagas hos allmän förvaltnings-
domstol.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2009. Vid tillämpning av 7 a § för-

valtningsprocesslagen (1971:291) ska Transportstyrelsen i stället för Väg-
verket respektive Tullverket vara den enskildes motpart, om styrelsen efter
ikraftträdandet är behörig att handlägga den typ av fråga som är föremål för
prövning.

1

Prop. 2008/09:31, bet. 2008/09:TU3, rskr. 2008/09:94.

2

Senaste lydelse 1999:437.

SFS 2008:1370

Utkom från trycket
den 23 december 2008

background image

2

SFS 2008:1370

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2008

På regeringens vägnar

�&SA TORSTENSSON

Lennart Renbjer
(Näringsdepartementet)