SFS 2008:1371 Lag om ändring i lagen (1998:493) om trafikskolor

081371.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1998:493) om trafikskolor;

utfärdad den 11 december 2008.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs i fråga om lagen (1998:493) om tra-

fikskolor

dels

att i 2, 3 och 5�8 §§ ordet ⬝Vägverket⬝ i olika böjningsformer ska by-

tas ut mot ⬝Transportstyrelsen⬝ i motsvarande form,

dels

att i 6 § ordet ⬝verket⬝ ska bytas ut mot ⬝styrelsen⬝.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2009. Vid tillämpning av 7 a § för-

valtningsprocesslagen (1971:291) ska Transportstyrelsen vara den enskildes
motpart.

På regeringens vägnar

�&SA TORSTENSSON

Lennart Renbjer
(Näringsdepartementet)

1

Prop. 2008/09:31, bet. 2008/09:TU3, rskr. 2008/09:94.

SFS 2008:1371

Utkom från trycket
den 23 december 2008

background image

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2008