SFS 2008:1372 Lag om ändring i lagen (1998:531) om yrkesverksamhet på hälso- och sjukvårdens område

081372.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1998:531) om yrkesverksamhet
på hälso- och sjukvårdens område;

utfärdad den 11 december 2008.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs att i 2 kap. 11 § lagen (1998:531) om

yrkesverksamhet på hälso- och sjukvårdens område

2

ordet ⬝Vägverket⬝ ska

bytas ut mot ⬝Transportstyrelsen⬝.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2009.

På regeringens vägnar

G�RAN H�GGLUND

Lars Hedengran
(Socialdepartementet)

1

Prop. 2008/09:31, bet. 2008/09:TU3, rskr. 2008/09:94.

2

Senaste lydelse av 2 kap. 11 § 2006:728.

SFS 2008:1372

Utkom från trycket
den 23 december 2008

background image

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2008