SFS 2008:1373 Lag om ändring i lagen (1999:877) om förarbevis för moped klass I och för terrängskoter

081373.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1999:877) om förarbevis för
moped klass I och för terrängskoter;

utfärdad den 11 december 2008.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs att i 1�5 §§ lagen (1999:877) om

förarbevis för moped klass I och för terrängskoter ordet ⬝Vägverket⬝ ska by-
tas ut mot ⬝Transportstyrelsen⬝.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2009. Vid tillämpning av 7 a § för-

valtningsprocesslagen (1971:291) ska Transportstyrelsen vara den enskildes
motpart.

På regeringens vägnar

�&SA TORSTENSSON

Lennart Renbjer
(Näringsdepartementet)

1

Prop. 2008/09:31, bet. 2008/09:TU3, rskr. 2008/09:94.

SFS 2008:1373

Utkom från trycket
den 23 december 2008

background image

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2008