SFS 2008:1374 Lag om ändring i lagen (2000:150) om marktjänster på flygplatser

081374.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2000:150) om marktjänster på
flygplatser;

utfärdad den 11 december 2008.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs att i 8�10, 12�14, 17, 19 och 24 §§ la-

gen (2000:150) om marktjänster på flygplatser

2

ordet ⬝Luftfartsstyrelsen⬝ i

olika böjningsformer ska bytas ut mot ⬝Transportstyrelsen⬝ i motsvarande
form.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2009. Vid tillämpning av 7 a § för-

valtningsprocesslagen (1971:291) ska Transportstyrelsen vara den enskildes
motpart.

På regeringens vägnar

�&SA TORSTENSSON

Lennart Renbjer
(Näringsdepartementet)

1

Prop. 2008/09:31, bet. 2008/09:TU3, rskr. 2008/09:94.

2

Senaste lydelse av

8 § 2004:1095
9 § 2004:1095
10 § 2004:1095
12 § 2004:1095
13 § 2004:1095

SFS 2008:1374

Utkom från trycket
den 23 december 2008

14 § 2004:1095
17 § 2004:1095
19 § 2004:1095
24 § 2004:1095.

background image

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2008