SFS 2008:1375 Lag om ändring i tullagen (2000:1281)

081375.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i tullagen (2000:1281);

utfärdad den 11 december 2008.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs att 11 kap. 6 § tullagen (2000:1281)

ska ha följande lydelse.

11 kap.

6 §

2

Tullverket ska på begäran tillhandahålla följande myndigheter uppgif-

ter som förekommer hos Tullverket och som rör import eller export av varor:
Arbetsmiljöverket, Boverket, Elsäkerhetsverket, Fiskeriverket, Statens jord-
bruksverk, Kemikalieinspektionen, Kommerskollegium, Konsumentverket,
Kronofogdemyndigheten, Livsmedelsverket, Läkemedelsverket, Myndighe-
ten för samhällsskydd och beredskap, Naturvårdsverket, Post- och telestyrel-
sen, Radio- och TV-verket, Sveriges riksbank, Skatteverket, Statistiska cen-
tralbyrån, Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll och Transportsty-
relsen

.

Tullverket ska vidare på begäran tillhandahålla Säkerhetspolisen

uppgifter som förekommer hos Tullverket och som rör export av varor.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2009.

På regeringens vägnar

ANDERS BORG

Lena Gustafson
(Finansdepartementet)

1

Prop. 2008/09:31, bet. 2008/09:TU3, rskr. 2008/09:94.

2

Senaste lydelse 2006:731.

SFS 2008:1375

Utkom från trycket
den 23 december 2008

background image

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2008