SFS 2008:1376 Lag om ändring i lagen (2001:558) om vägtrafikregister

081376.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2001:558) om
vägtrafikregister;

utfärdad den 11 december 2008.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs i fråga om lagen (2001:558) om väg-

trafikregister

2

dels

att i 6, 9, 31, 33 och 35 §§ ordet ”Vägverket” ska bytas ut mot

”Transportstyrelsen”,

dels

att 7 och 13 §§ ska ha följande lydelse.

7 §

Transportstyrelsen för trafikregistret med hjälp av automatiserad be-

handling och är personuppgiftsansvarig för registret enligt personuppgiftsla-
gen (1998:204).

13 §

3

Bestämmelserna i 12 § gäller inte i fråga om

1. fordon som används uteslutande inom inhägnade järnvägs- eller indu-

striområden eller inom inhägnade tävlingsområden eller andra liknande in-
hägnade områden,

2. släpvagnar som dras av traktorer, motorredskap klass II eller sådana

tunga terrängvagnar som är konstruerade för en hastighet av högst 30 kilo-
meter i timmen, om fordonen i det enskilda fallet används endast på motsva-
rande sätt som en traktor klass II,

3. fordon som brukas kortaste lämpliga väg till eller från ett besiktnings-

organ enligt 4 kap. 2 § fordonslagen (2002:574) för registreringsbesiktning
eller, i fråga om fordon som har förts in i Sverige för testkörning enligt 23 §
första stycket 4, för kontrollbesiktning,

4. fordon som provkörs vid besiktning eller inspektion av polisman eller

sådan besiktningstekniker, bilinspektör eller tekniker som avses i fordonsla-
gen i den utsträckning som behövs för att förrättningen ska kunna genom-
föras,

5. fordon som provkörs av den som Vägverket särskilt förordnat att utföra

haveriundersökning eller av den som Transportstyrelsen särskilt förordnat
att utöva tillsyn enligt produktsäkerhetslagen (2004:451) eller att handlägga
ett ärende,

1

Prop. 2008/09:31, bet. 2008/09:TU3, rskr. 2008/09:94.

2

Senaste lydelse av 6 § 2004:635.

3

Senaste lydelse 2006:239.

SFS 2008:1376

Utkom från trycket
den 23 december 2008

background image

2

SFS 2008:1376

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2008

6. ombyggda eller amatörbyggda fordon som provkörs inför en registre-

ringsbesiktning av den som Transportstyrelsen särskilt förordnat att utföra
sådan provkörning, eller

7. fordon som brukas med stöd av saluvagnslicens enligt 18 §.
I fall som avses i första stycket 3 ska handlingar som visar avtalad tid hos

besiktningsorganet medföras och på tillsägelse visas upp för en polisman el-
ler en bilinspektör.

Finner polisman anledning att anta att fordon som han anträffar i trafik

inte är i föreskrivet skick tillämpas första stycket 4 på motsvarande sätt.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2009. Vid tillämpning av 7 a § för-

valtningsprocesslagen (1971:291) ska Transportstyrelsen i stället för Väg-
verket vara den enskildes motpart, om styrelsen efter ikraftträdandet är be-
hörig att handlägga den typ av fråga som är föremål för prövning.

På regeringens vägnar

ÅSA TORSTENSSON

Lennart Renbjer
(Näringsdepartementet)