SFS 2008:1377 Lag om ändring i fordonslagen (2002:574)

081377.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i fordonslagen (2002:574);

utfärdad den 11 december 2008.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs i fråga om fordonslagen (2002:574)

dels

att i 3 kap. 3 och 6 §§ samt 5 kap. 5 och 6 §§ ordet ”Vägverket” i

olika böjningsformer ska bytas ut mot ”Transportstyrelsen” i motsvarande
form,

dels

att i 3 kap. 3 § och 5 kap. 6 § ordet ”verket” ska bytas ut mot ”styrel-

sen”,

dels

att 3 kap. 4 § ska ha följande lydelse.

3 kap.

4 §

2

Den som utför sådan kontroll eller prövning som avses i 3 § första

stycket får i samband därmed provköra ett fordon. Detsamma gäller den som
Vägverket särskilt har förordnat att utföra haveriundersökningar och den
som Transportstyrelsen särskilt har förordnat att

utöva tillsyn enligt produkt-

säkerhetslagen (2004:451).

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2009. Vid tillämpning av 7 a § för-

valtningsprocesslagen (1971:291) ska Transportstyrelsen vara den enskildes
motpart.

På regeringens vägnar

ÅSA TORSTENSSON

Lennart Renbjer
(Näringsdepartementet)

1

Prop. 2008/09:31, bet. 2008/09:TU3, rskr. 2008/09:94.

2

Senaste lydelse 2004:467.

SFS 2008:1377

Utkom från trycket
den 23 december 2008

background image

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2008