SFS 2008:1378 Lag om ändring i fartygssäkerhetslagen (2003:364)

081378.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i fartygssäkerhetslagen (2003:364);

utfärdad den 11 december 2008.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs i fråga om fartygssäkerhetslagen

(2003:364)

2

dels

att i 2 kap. 3 och 10 §§, 3 kap. 1, 4 och 12 §§, 4 kap. 11, 13 och

14 §§, 5 kap. 1�3, 9, 22 och 26�28 §§, 6 kap. 6 och 7 §§, 7 kap. 1, 11 och
13 §§ samt 9 kap. 2 och 3 §§ ordet ⬝Sjöfartsverket⬝ ska bytas ut mot ⬝Trans-
portstyrelsen⬝,

dels

att i 9 kap. 2 § ordet ⬝verket⬝ ska bytas ut mot ⬝styrelsen⬝.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2009. Vid tillämpningen av 7 a §

förvaltningsprocesslagen (1971:291) ska Transportstyrelsen vara den enskil-
des motpart.

På regeringens vägnar

�&SA TORSTENSSON

Lennart Renbjer
(Näringsdepartementet)

1

Prop. 2008/09:31, bet. 2008/09:TU3, rskr. 2008/09:94.

2

Senaste lydelse av 5 kap. 1 § 2006:830.

SFS 2008:1378

Utkom från trycket
den 23 december 2008

background image

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2008