SFS 2008:1379 Lag om ändring i lagen (2004:487) om sjöfartsskydd

081379.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2004:487) om sjöfartsskydd;

utfärdad den 11 december 2008.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs i fråga om lagen (2004:487) om sjö-

fartsskydd

2

dels

att i 3, 4, 11, 21 och 29 §§ ordet ⬝Sjöfartsverket⬝ ska bytas ut mot

⬝Transportstyrelsen⬝,

dels

att i 29 § ordet ⬝verket⬝ ska bytas ut mot ⬝styrelsen⬝.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2009. Vid tillämpningen av 7 a §

förvaltningsprocesslagen (1971:291) ska Transportstyrelsen vara den enskil-
des motpart.

På regeringens vägnar

�&SA TORSTENSSON

Lennart Renbjer
(Näringsdepartementet)

1

Prop. 2008/09:31, bet. 2008/09:TU3, rskr. 2008/09:94.

2

Senaste lydelse av

21 § 2005:854
29 § 2005:854.

SFS 2008:1379

Utkom från trycket
den 23 december 2008

background image

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2008