SFS 2008:1380 Förordning med instruktion för Vägverket

081380.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
med instruktion för Vägverket;

utfärdad den 11 december 2008.

Regeringen föreskriver följande.

Uppgifter

1 §

Vägverket har ett samlat ansvar, sektorsansvar, för hela vägtransport-

systemet.

Vägverket ska verka för att de transportpolitiska målen uppnås.
Vägverket ska inom ramen för sitt sektorsansvar vara samlande, stödjande

och pådrivande i förhållande till övriga berörda parter. Verket ska i sitt ar-
bete ha ett trafikslagsövergripande synsätt.

2 §

Vägverket ska särskilt verka för att

1. vägtransportsystemets tillgänglighet, kvalitet, framkomlighet och ef-

fektivitet samt bidrag till regional utveckling säkras,

2. trafiksäkerhetsarbetet inom det egna ansvarsområdet samordnas,
3. vägtransportsystemet anpassas och utformas utifrån högt ställda krav på

miljö och trafiksäkerhet,

4. fordonens säkerhets- och miljöprestanda utvecklas,
5. väginformatik utvecklas och utnyttjas effektivt,
6. kollektivtrafikens konkurrenskraft stärks,
7. hänsyn tas till barns och funktionshindrades behov inom hela transport-

systemet,

8. färdtjänsten ska vara av god kvalitet i hela landet, samt ansvara för re-

dovisning, analys och utvärdering av utvecklingen inom färdtjänsten,

9. yrkestrafiken blir trafiksäker, miljöanpassad och effektiv samt bedrivs

under lika villkor mellan företagen,

10. samhällsmotiverad tillämpad forsknings-, utvecklings- och demon-

strationsverksamhet inom vägtransportsystemet planeras, initieras, genom-
förs, dokumenteras och utvärderas samt resultaten sprids,

11. produktiviteten och effektiviteten i investerings-, drifts- och under-

hållsverksamheterna ska öka, och

12. ingen ska dödas eller allvarligt skadas till följd av trafikolyckor inom

vägtransportsystemet.

3 §

Vägverket ska ansvara för planering, byggande och drift av de statliga

vägarna.

Vägverket ska även ansvara för

SFS 2008:1380

Utkom från trycket
den 23 december 2008

background image

2

SFS 2008:1380

1. frågor om väganordningars tekniska utförande,
2. frågor om avgränsning av väghållningsområden,
3. prövning av arbetsplaner för vägbyggnadsföretag,
4. fördelning och tillsyn av statliga bidrag till enskild väghållning, trafik-

huvudmän och kommuner,

5. vissa frågor om trafik på väg och i terräng,
6. frågor om handikappanpassning av kollektivtrafik på väg,
7. genomförande av prov inom körkorts- och yrkestrafikområdet, och
8. samordning och genomförande av djupstudier av samtliga vägtrafik-

olyckor som har medfört att någon har avlidit.

4 §

Vägverket ska

1. i mars månad varje år till regeringen lämna en redovisning, analys och

utvärdering av utvecklingen inom de områden som berörs av verkets sek-
torsansvar,

2. inom sitt verksamhetsområde tillhandahålla underlag för tillämpningen

av 3�5 kap. miljöbalken och plan- och bygglagen (1987:10),

3. säkerställa väl fungerande rutiner och arbetssätt som tillvaratar och

möjliggör regionalt inflytande,

4. årligen redovisa ansvarsförbindelser i form av borgensåtaganden eller

motsvarande fördelade på ändamål och objekt,

5. årligen redogöra för investeringsprojekt som förskotterats av kom-

mun, landsting eller enskild samt den totala kostnaden och den totala aktu-
ella förskotterade kostnaden för varje projekt,

6. årligen redovisa produktiviteten för drifts- och underhållsåtgärder samt

vidtagna åtgärder för att höja produktiviteten, och

7. arbeta för att det svenska trafiksäkerhetsarbetet ska bidra till att öka

svenska företags konkurrenskraft,

8. presentera och analysera individbaserad statistik utifrån kön, om det

inte finns särskilda skäl mot detta,

9. inom sitt ansvarsområde bevaka och aktivt delta i internationellt arbete,
10. se till att de regelverk och rutiner myndigheten disponerar över är

kostnadseffektiva och enkla för medborgare och företag, och

11. aktivt medverka i regeringens arbete med ansökningar om TEN-

bidrag och årligen redovisa resultaten av sökta bidrag.

5 §

Vägverket får bedriva uppdrags-, uthyrnings- och försäljningsverk-

samhet som är förenlig med verkets uppgifter i övrigt.

Vägverket beslutar om grunderna för avgifter för verksamhet enligt första

stycket och sättet för hur de ska tas ut.

6 §

På begäran av länsstyrelsen är en tjänsteman hos Vägverkets region

skyldig att som föredragande eller på något annat sätt delta i länsstyrelsens
handläggning av ärenden som har samband med regionens uppgifter.

7 §

Vägverkets årliga förslag till nivåer på de avgifter som Vägverket tar

ut i den offentligrättsliga verksamheten ska beräknas så att den långsiktiga
kostnaden täcks.

background image

3

SFS 2008:1380

8 §

Större uppdrag inom ramen för politiken för global utveckling som av-

ses pågå under längre tid än tre år ska underställas regeringens prövning.
Vägverket ska i årsredovisningen lämna en särskild redogörelse för upp-
dragsverksamhet som utförs utanför Sverige.

Samverkan

9 §

För att säkerställa att totalförsvarets krav beaktas i den fredstida verk-

samheten ska Vägverket samråda med Försvarsmakten, Myndigheten för
samhällsskydd och beredskap och övriga berörda totalförsvarsmyndigheter.

10 §

Vägverket ska i fråga om sitt miljömålsarbete rapportera till det miljö-

målsråd som finns inom Naturvårdsverket och samråda med rådet om vilken
rapportering som behövs.

Ledning

11 §

Vägverket leds av en styrelse.

12 §

Styrelsen ska bestå av lägst fem och högst nio personer.

13 §

Styrelsen ska upprätta en nationell väghållningsplan.

Delegering

14 §

Styrelsen får överlåta till myndighetschefen att besluta Vägverkets

föreskrifter. Detta gäller dock inte föreskrifter som har principiell betydelse
eller annars är av större vikt.

Organisation

15 §

För Vägverkets regionala förvaltning ska det antal regioner finnas

som verket bestämmer.

Anställningar och uppdrag

16 §

Generaldirektören är myndighetschef.

Personalansvarsnämnd

17 §

Vid Vägverket ska det finnas en personalansvarsnämnd.

Tillämpligheten av vissa förordningar

18 §

Vägverket ska tillämpa internrevisionsförordningen (2006:1228) och

personalföreträdarförordningen (1987:1101).

background image

4

SFS 2008:1380

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2008

�verklagande

19 §

Vägverkets beslut i andra ärenden än anställningsärenden får överkla-

gas hos regeringen, om något annat inte följer av andra föreskrifter än 22 a §
förvaltningslagen (1986:223) eller en bestämmelse som särskilt hänvisar till
22 a § förvaltningslagen.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2009, då förordningen

(2007:960) med instruktion för Vägverket ska upphöra att gälla.

På regeringens vägnar

�&SA TORSTENSSON

Lennart Renbjer
(Näringsdepartementet)