SFS 2008:1381 Lag om ändring i lagen (2004:629) om trängselskatt

081381.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2004:629) om trängselskatt;

utfärdad den 11 december 2008.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs att i 2, 3 a, 14 a och 15 b §§ lagen

(2004:629) om trängselskatt

2

ordet ⬝Vägverket⬝ i olika böjningsformer ska

bytas ut mot ⬝Transportstyrelsen⬝ i motsvarande form.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2009.

På regeringens vägnar

ANDERS BORG

Rolf Bohlin
(Finansdepartementet)

1

Prop. 2008/09:31, bet. 2008/09:TU3, rskr. 2008/09:94.

2

Senaste lydelse av

2 § 2008:185
3 a § 2008:185
14 a § 2008:185
15 b § 2008:185.

SFS 2008:1381

Utkom från trycket
den 23 december 2008

background image

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2008