SFS 2008:1382 Lag om ändring i lagen (2004:1100) om luftfartsskydd

081382.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2004:1100) om luftfartsskydd;

utfärdad den 11 december 2008.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs att i 9 och 10 §§ lagen (2004:1100)

om luftfartsskydd

2

ordet ”Luftfartsstyrelsen” ska bytas ut mot ”Transportsty-

relsen”.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2009.

På regeringens vägnar

ÅSA TORSTENSSON

Lennart Renbjer
(Näringsdepartementet)

1

Prop. 2008/09:31, bet. 2008/09:TU3, rskr. 2008/09:94.

2

Senaste lydelse av

9 § 2004:1102
10 § 2004:1102.

SFS 2008:1382

Utkom från trycket
den 23 december 2008

background image

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2008