SFS 2008:1383 Lag om ändring i lagen (2005:1248) om skyldighet att tillhandahålla förnybara drivmedel

081383.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2005:1248) om skyldighet att
tillhandahålla förnybara drivmedel;

utfärdad den 11 december 2008.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs att i 5, 7 och 8 §§ lagen (2005:1248)

om skyldighet att tillhandahålla förnybara drivmedel ordet ⬝Vägverket⬝ ska
bytas ut mot ⬝Transportstyrelsen⬝.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2009. Vid tillämpning av 7 a § för-

valtningsprocesslagen (1971:291) ska Transportstyrelsen i stället för Väg-
verket vara den enskildes motpart, om styrelsen efter ikraftträdandet är be-
hörig att handlägga den typ av fråga som är föremål för prövning.

På regeringens vägnar

ESKIL ERLANDSSON

Egon Abresparr
(Miljödepartementet)

1

Prop. 2008/09:31, bet. 2008/09:TU3, rskr. 2008/09:94.

SFS 2008:1383

Utkom från trycket
den 23 december 2008

background image

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2008