SFS 2008:1385 Lag om ändring i lagen (2006:1209) om hamnskydd

081385.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2006:1209) om hamnskydd;

utfärdad den 11 december 2008.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs att i 2 kap. 2 § lagen (2006:1209) om

hamnskydd ordet ⬝Sjöfartsverket⬝ ska bytas ut mot ⬝Transportstyrelsen⬝.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2009. Vid tillämpning av 7 a § för-

valtningsprocesslagen (1971:291) ska Transportstyrelsen i stället för Sjö-
fartsverket vara den enskildes motpart, om styrelsen efter ikraftträdandet är
behörig att handlägga den typ av fråga som är föremål för prövning.

På regeringens vägnar

�&SA TORSTENSSON

Lennart Renbjer
(Näringsdepartementet)

1

Prop. 2008/09:31, bet. 2008/09:TU3, rskr. 2008/09:94.

SFS 2008:1385

Utkom från trycket
den 23 december 2008

background image

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2008