SFS 2008:1386 Lag om ändring i lagen (2007:162) om bilskrotningsfonden

081386.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2007:162) om
bilskrotningsfonden;

utfärdad den 11 december 2008.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs att i 5 § lagen (2007:162) om bilskrot-

ningsfonden ordet ⬝Vägverket⬝ i olika böjningsformer ska bytas ut mot
⬝Transportstyrelsen⬝ i motsvarande form.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2009. Vid tillämpning av 7 a § för-

valtningsprocesslagen (1971:291) ska Transportstyrelsen vara den enskildes
motpart.

På regeringens vägnar

ESKIL ERLANDSSON

Egon Abresparr
(Miljödepartementet)

1

Prop. 2008/09:31, bet. 2008/09:TU3, rskr. 2008/09:94.

SFS 2008:1386

Utkom från trycket
den 23 december 2008

background image

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2008