SFS 2008:1387 Lag om ändring i lagen (2008:295) om ändring i arbetsmiljölagen (1977:1160)

081387.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2008:295) om ändring i
arbetsmiljölagen (1977:1160);

utfärdad den 11 december 2008.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs att 1 kap. 2 § arbetsmiljölagen

(1977:1160) i stället för dess lydelse enligt lagen (2008:295) om ändring i
nämnda lag ska ha följande lydelse.

1 kap.

2 §

Denna lag gäller varje verksamhet i vilken arbetstagare utför arbete för

en arbetsgivares räkning. I fråga om fartygsarbete gäller lagen även när
svenska fartyg används till sjöfart utanför Sveriges sjöterritorium.

I fråga om fartyg och fartygsarbete ska vad som sägs i denna lag om

Arbetsmiljöverket i stället gälla Transportstyrelsen. Vad som sägs om en
arbetsgivare i denna lag ska såvitt avser fartyg också gälla en redare, även då
fartygsarbete utförs av någon annan än den som är anställd av redaren. Med
redare likställs i denna lag den som i redarens ställe utövar ett avgörande in-
flytande över fartygets drift.

Om skyldigheter i vissa avseenden för andra än arbetsgivare och arbets-

tagare finns bestämmelser i 3 och 5 kap.

Om befälhavarens skyldigheter vid fartygsarbete finns bestämmelser i far-

tygssäkerhetslagen (2003:364).

I fråga om varor som är avsedda för konsumenter eller som kan antas

komma att användas av konsumenter gäller också produktsäkerhetslagen
(2004:451).

En bestämmelse om skyldighet för arbetsgivare att göra information om

kemiska ämnen och beredningar tillgänglig finns i artikel 35 i Europaparla-
mentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006 av den 18 december 2006
om registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier
(Reach), inrättande av en europeisk kemikaliemyndighet, ändring av
direktiv 1999/45/EG och upphävande av rådets förordning (EEG) nr
793/93 och kommissionens förordning (EG) nr 1488/94 samt rådets direktiv
76/769/EEG och kommissionens direktiv 91/155/EEG, 93/67/EEG, 93/105/EG
och 2000/21/EG.

1

Prop. 2008/09:31, bet. 2008/09:TU3, rskr. 2008/09:94.

SFS 2008:1387

Utkom från trycket
den 23 december 2008

background image

2

SFS 2008:1387

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2008

På regeringens vägnar

LENA ADELSOHN LILJEROTH

Karin Renman
(Arbetsmarknadsdepartementet)