SFS 2008:1389 Förordning om ändring i förordningen (2007:761) med instruktion för Ekonomistyrningsverket

081389.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2007:761) med
instruktion för Ekonomistyrningsverket;

utfärdad den 11 december 2008.

Regeringen föreskriver att 4 § förordningen (2007:761) med instruktion

för Ekonomistyrningsverket ska ha följande lydelse.

4 §

Myndigheten ska särskilt

1. ansvara för statsredovisningen och utveckla god redovisningssed i sta-

ten,

2. analysera och utveckla formerna för finansiering av statlig verksamhet,
3. fastställa ekonomiadministrativa värden för varje myndighet,
4. utveckla formerna för och dokumenten i den ekonomiska rapporte-

ringen för såväl enskilda myndigheter som staten som helhet,

5. göra prognoser och analyser av den statsfinansiella utvecklingen,
6. förvalta statens informationssystem för budgetering och uppföljning

(Hermes), utom när det gäller de verksamhetsstöd som avses i 26 a § förord-
ningen (1996:1515) med instruktion för Regeringskansliet,

7. inom sitt verksamhetsområde säkerställa statsförvaltningens tillgång

till ändamålsenliga administrativa system, med tillhörande stöd,

8. besluta om att inordna myndigheter i den statliga redovisningsorgani-

sationen,

9. samla in och tillhandahålla uppgifter om myndigheters köp, leasing,

hyra eller hyrköp av varor, byggentreprenader eller tjänster från andra än
statliga myndigheter,

10. utveckla och samordna den statliga internrevisionen,
11. utveckla och följa upp den statliga inköpssamordningen samt i övrigt

fullgöra de uppgifter som framgår av förordningen (1998:796) om statlig in-
köpssamordning,

12. svara för en effektiv förvaltning och avveckling av lokaler som staten

hyr i de fall regeringen beslutar att ge myndigheten ansvar för detta samt
svara för avveckling av lokaler i de fall där staten är hyresgäst men någon
myndighet som själv kan svara för avvecklingen inte finns,

13. samla in och tillhandahålla uppgifter om den statliga lokalförsörj-

ningen samt följa upp uppgifterna, och

14. erbjuda myndigheter stöd i lokalförsörjningsfrågor.
Det som sägs i första stycket 6 gäller inte om annat följer av ett särskilt

beslut av regeringen.

SFS 2008:1389

Utkom från trycket
den 23 december 2008

background image

2

SFS 2008:1389

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2008

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2009.

På regeringens vägnar

ANDERS BORG

Erik Nymansson
(Finansdepartementet)