SFS 2008:1390 Förordning om upphävande av förordningen (2007:1047) med instruktion för Livsmedelsekonomiska institutet

081390.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om upphävande av förordningen (2007:1047) med
instruktion för Livsmedelsekonomiska institutet;

utfärdad den 11 december 2008.

Regeringen föreskriver att förordningen (2007:1047) med instruktion för

Livsmedelsekonomiska institutet ska upphöra att gälla vid utgången av år
2008.

På regeringens vägnar

ESKIL ERLANDSSON

Mats Wiberg
(Jordbruksdepartementet)

SFS 2008:1390

Utkom från trycket
den 23 december 2008

background image

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2008