SFS 2008:1392 Lag om ändring i sekretesslagen (1980:100)

081392.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i sekretesslagen (1980:100);

utfärdad den 11 december 2008.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs i fråga om sekretesslagen (1980:100)

2

dels

att i 7 kap. 18 och 52 §§ ordet ⬝Luftfartsstyrelsen⬝ ska bytas ut mot

⬝Transportstyrelsen⬝,

dels

att i 7 kap. 43 § ordet ⬝Sjöfartsverket⬝ ska bytas ut mot ⬝Transport-

styrelsen⬝.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2009. �ldre bestämmelser gäller

fortfarande för uppgifter i sådana ärenden och i sådan verksamhet där hand-
lingarna omhändertagits för arkivering före denna tidpunkt.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK

Eva Lenberg
(Justitiedepartementet)

1

Prop. 2008/09:31, bet. 2008/09:TU3, rskr. 2008/09:94.

2

Lagen omtryckt 1992:1474.

Senaste lydelse av
7 kap. 18 § 2004:1099
7 kap. 43 § 2003:370
7 kap. 52 § 2007:494.

SFS 2008:1392

Utkom från trycket
den 23 december 2008

background image

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2008