SFS 2008:1393 Förordning om ändring i förordningen (2007:1073) med instruktion för Domstolsverket

081393.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2007:1073) med
instruktion för Domstolsverket;

utfärdad den 11 december 2008.

Regeringen föreskriver att det i förordningen (2007:1073) med instruktion

för Domstolsverket ska införas en ny paragraf, 1 a §, av följande lydelse.

1 a §

Domstolsverket ska ansvara för utveckling av rättsinformation samt

fullgöra de uppgifter som framgår av rättsinformationsförordningen
(1999:175).

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2009.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK

Monika Sörbom
(Justitiedepartementet)

SFS 2008:1393

Utkom från trycket
den 30 december 2008

background image

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2008