SFS 2008:1394 Förordning om ändring i rättsinformationsförordningen (1999:175)

081394.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i rättsinformationsförordningen
(1999:175);

utfärdad den 11 december 2008.

Regeringen föreskriver att 15 och 18 §§ rättsinformationsförordningen

(1999:175) ska ha följande lydelse.

15 §

1

Domstolsverket ska vara samordningsmyndighet för rättsinforma-

tionssystemet.

18 §

2

Inom samordningsmyndigheten ska det finnas ett råd med högst 14

ledamöter. Regeringskansliet och Domstolsverket ska vara representerade i
rådet. Dessutom ska ytterligare fem informationsansvariga myndigheter som
regeringen bestämmer vara representerade för en viss tid. Om riksdagen,
landsting eller kommuner deltar i rättsinformationssystemet med stöd av 9 §,
ska de erbjudas fast representation i rådet. Landsting och kommuner ska i
sådana fall representeras av Sveriges Kommuner och Landsting.

Samordningsmyndigheten utser ordförande i rådet.
Samordningsmyndigheten får meddela närmare föreskrifter om formerna

för rådets beslutsfattande.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2009.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK

Birgitta Eilemar
(Justitiedepartementet)

1

Senaste lydelse 2005:800.

2

Senaste lydelse 2007:875.

SFS 2008:1394

Utkom från trycket
den 30 december 2008

background image

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2008