SFS 2008:1396 Förordning om förenklat uppgiftsutbyte mellan brottsbekämpande myndigheter i Europeiska unionen

081396.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om förenklat uppgiftsutbyte mellan
brottsbekämpande myndigheter i Europeiska
unionen;

utfärdad den 18 december 2008.

Regeringen föreskriver följande.

Allmänna bestämmelser

1 §

Denna förordning innehåller bestämmelser om tillämpning av rådets

rambeslut 2006/960/RIF av den 18 december 2006 om förenklat informa-
tions- och underrättelseutbyte mellan de brottsbekämpande myndigheterna i
Europeiska unionens medlemsstater (rambeslutet).

Förordningen är även tillämplig på informationsutbyte enligt rådets beslut

2007/845/RIF av den 6 december 2007 om samarbete mellan medlemssta-
ternas kontor för återvinning av tillgångar när det gäller att spåra och identi-
fiera vinning eller annan egendom som härrör från brott.

2 §

I denna förordning betyder

1. svensk brottsbekämpande myndighet: Rikspolisstyrelsen utom Säker-

hetspolisen, polismyndigheterna, Ekobrottsmyndigheten i den polisverk-
samhet som bedrivs vid myndigheten, Tullverket och Kustbevakningen,

2. utländsk brottsbekämpande myndighet: en brottsbekämpande myndig-

het i en annan medlemsstat i Europeiska unionen som har anmälts vara be-
hörig brottsbekämpande myndighet enligt rambeslutet, eller som har utsetts
till nationellt kontor för återvinning av tillgångar enligt rådsbeslutet om sam-
arbete mellan medlemsstaternas kontor för återvinning av tillgångar när det
gäller att spåra och identifiera vinning eller annan egendom som härrör från
brott,

3. brott som avses i artikel 2.2 i rambeslut 2002/584/RIF av den 13 juni

2002 om en europeisk arresteringsorder och överlämnande mellan medlems-
staterna: brott som enligt svensk rätt motsvarar de brott som avses i den arti-
keln.

Uppgifter till utländsk brottsbekämpande myndighet

Uppgiftslämnande efter begäran

3 §

En svensk brottsbekämpande myndighet ska, om det inte möter något

hinder enligt 5 §, till en utländsk brottsbekämpande myndighet lämna upp-

SFS 2008:1396

Utkom från trycket
den 30 december 2008

background image

2

SFS 2008:1396

gifter för användning i underrättelseverksamhet om brott eller vid utredning
av brott, under förutsättning att

1. begäran innehåller minst de uppgifter som anges i formuläret i bilaga B

till rambeslutet, och

2. uppgiften är tillgänglig för myndigheten vid tidpunkten för begäran.

Uppgiftslämnande utan föregående begäran

4 §

Om en svensk brottsbekämpande myndighet har sakliga skäl att anta

att uppgifter som är tillgängliga för myndigheten kan bidra till att upptäcka,
förebygga eller utreda brott som avses i artikel 2.2 i rambeslutet om en euro-
peisk arresteringsorder och överlämnande mellan medlemsstaterna, ska upp-
gifterna, om det inte möter något hinder enligt 5 §, utan särskild begäran
lämnas till en berörd utländsk brottsbekämpande myndighet. Utlämnandet
ska begränsas till vad som bedöms relevant och nödvändigt för syftet med
utlämnandet.

Begränsning av skyldigheten att lämna uppgifter

5 §

Uppgifter får inte lämnas ut enligt 3 eller 4 § om ett utlämnande av

uppgifterna står i strid med lag eller förordning eller om det finns sakliga
skäl att anta att ett utlämnande

1. kan skada väsentliga svenska säkerhetsintressen,
2. kan äventyra resultatet av en pågående brottsutredning eller
underrättelseverksamhet, eller
3. kan äventyra enskilda personers säkerhet.
En begäran om uppgifter enligt 3 § får också avslås om den gäller en gär-

ning som är straffri i Sverige eller ett brott för vilket svensk rätt föreskriver
ett års fängelse eller mindre. Detsamma gäller om ett utlämnande bedöms
vara uppenbart oproportionerligt eller irrelevant för det syfte det begärs.

Om begäran avslås, ska den utländska brottsbekämpande myndigheten

underrättas.

Villkor

6 §

Uppgifter som tillhandahålls med stöd av 3 eller 4 § får i enskilda fall

förenas med villkor för användandet, om det krävs med hänsyn till enskilds
rätt eller från allmän synpunkt. Ett sådant villkor får inte strida mot Sveriges
internationella förpliktelser.

Tidsfrister

7 §

En begäran om uppgifter enligt 3 §, som gäller brott som avses i artikel

2.2 i rambeslutet om en europeisk arresteringsorder och överlämnande mel-
lan medlemsstaterna och som uppges vara brådskande, ska om möjligt, om
uppgifterna är direkt tillgängliga, besvaras inom åtta timmar från det att be-
gäran kom in till den myndighet som är utsedd att vara nationell kontakt-
punkt enligt rambeslutet. Om begäran inte kan besvaras inom åtta timmar
ska den besvaras så snart som möjligt, dock senast inom tre dagar från det att
begäran kom in till den nationella kontaktpunkten.

background image

3

SFS 2008:1396

En begäran om uppgifter enligt 3 §, som gäller brott som avses i artikel

2.2 i rambeslutet om en europeisk arresteringsorder och överlämnande mel-
lan medlemsstaterna och som inte uppges vara brådskande, ska besvaras
inom en vecka från det att begäran kom in till en svensk brottsbekämpande
myndighet.

8 §

En begäran om uppgifter enligt 3 § ska, i andra fall än de som anges i

7 §, besvaras inom 14 dagar från det att begäran kom in.

9 §

Om begäran inte kan besvaras inom angivna tidsfrister, ska den ansö-

kande myndigheten underrättas om detta enligt formuläret i bilaga A till
rambeslutet.

Svensk myndighets begäran om uppgifter

10 §

Om en svensk brottsbekämpande myndighet anser att det finns skäl

att anta att det i en annan medlemsstat finns tillgängliga uppgifter som be-
hövs för att upptäcka, förebygga eller utreda ett brott, får myndigheten med
tillämpning av rambeslutet begära sådana uppgifter. Begäran ska innehålla
minst de uppgifter som anges i bilaga B till rambeslutet.

11 §

I 3 § lagen (2000:343) om internationellt polisiärt samarbete och

4 kap. 2 § lagen (2000:1219) om internationellt tullsamarbete finns bestäm-
melser om skyldighet för en myndighet att följa villkor som begränsar möj-
ligheten att utnyttja en uppgift.

12 §

En svensk brottsbekämpande myndighet som har mottagit uppgifter

från en utländsk brottsbekämpande myndighet ska på begäran av den myn-
digheten lämna upplysningar om hur uppgifterna har använts.

Denna förordning träder i kraft den 1 februari 2009.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK

Charlotte von Essen
(Justitiedepartementet)

background image

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2008