SFS 2008:1398 Förordning om ändring i förordningen (2007:972) med instruktion för Ekobrottsmyndigheten

081398.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2007:972) med
instruktion för Ekobrottsmyndigheten;

utfärdad den 18 december 2008.

Regeringen föreskriver att det i förordningen (2007:972) med instruktion

för Ekobrottsmyndigheten ska införas en ny paragraf, 5 a §, av följande ly-
delse.

5 a §

Ekobrottsmyndigheten ska vara nationellt kontor för återvinning av

tillgångar enligt rådets beslut 2007/845/RIF av den 6 december 2007 om
samarbete mellan medlemsstaternas kontor för återvinning av tillgångar när
det gäller att spåra och identifiera vinning eller annan egendom som härrör
från brott.

Denna förordning träder i kraft den 1 februari 2009.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK

Ari Soppela
(Justitiedepartementet)

SFS 2008:1398

Utkom från trycket
den 30 december 2008

background image

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2008