SFS 2008:1399 Förordning om upphävande av förordningen (2002:739) om tillfälligt utvecklingsstöd

081399.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om upphävande av förordningen (2002:739) om
tillfälligt utvecklingsstöd;

utfärdad den 18 december 2008.

Regeringen föreskriver att förordningen (2002:739) om tillfälligt utveck-

lingsstöd ska upphöra att gälla vid utgången av februari 2009.

På regeringens vägnar

LENA ADELSOHN LILJEROTH

Knut Weibull
(Kulturdepartementet)

SFS 2008:1399

Utkom från trycket
den 30 december 2008

background image

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2008