SFS 2008:1400 Förordning om ändring i förordningen (2007:1197) med instruktion för Forum för levande historia

081400.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2007:1197) med
instruktion för Forum för levande historia;

utfärdad den 18 december 2008.

Regeringen föreskriver

1

att 1 § förordningen (2007:1197) med instruktion

för Forum för levande historia ska ha följande lydelse.

1 §

Forum för levande historia har till uppgift att vara ett nationellt forum

som ska främja arbete med demokrati, tolerans och mänskliga rättigheter
med utgångspunkt i Förintelsen. Myndigheten har särskilt till uppgift att in-
formera om Förintelsen och kommunismens brott mot mänskligheten. Myn-
digheten ska sträva efter att stärka människors vilja att aktivt verka för alla
människors lika värde.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2009.

På regeringens vägnar

LENA ADELSOHN LILJEROTH

Knut Weibull
(Kulturdepartementet)

1

Jfr 2008/09:1, utg.omr. 17, bet. 2008/09:KrU1, rskr. 2008/09:92.

SFS 2008:1400

Utkom från trycket
den 30 december 2008

background image

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2008