SFS 2008:1401 Förordning med instruktion för Diskrimineringsombudsmannen

081401.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
med instruktion för
Diskrimineringsombudsmannen;

utfärdad den 18 december 2008.

Regeringen föreskriver följande.

Uppgifter

1 §

Diskrimineringsombudsmannen har de uppgifter som följer av diskri-

mineringslagen (2008:567), lagen (2008:568) om Diskrimineringsombuds-
mannen och föräldraledighetslagen (1995:584).

Diskrimineringsombudsmannen ska, i relevanta delar, i sin årsredovisning

redovisa resultatet av sin verksamhet fördelat på kvinnor och män.

2 §

Diskrimineringsombudsmannen ska följa och analysera utvecklingen

inom sitt ansvarsområde.

Ledning

3 §

Diskrimineringsombudsmannen leds av en myndighetschef.

Anställningar och uppdrag

4 §

Ombudsmannen är myndighetschef.

Rådgivande organ

5 §

Vid myndigheten ska det finnas ett råd.

Rådet har till uppgift att ge myndigheten råd och stöd genom att tillföra

myndigheten sakkunskap och bredd i diskrimineringsfrågor och i andra frå-
gor som har betydelse för verksamheten.

Rådet består av ombudsmannen, som är ordförande, och högst tio leda-

möter som utses av ombudsmannen.

Personalansvarsnämnd

6 §

Vid myndigheten ska det finnas en personalansvarsnämnd.

SFS 2008:1401

Utkom från trycket
den 30 december 2008

background image

2

SFS 2008:1401

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2008

Tillämpligheten av vissa förordningar

7 §

Myndigheten ska tillämpa personalföreträdarförordningen (1987:1101).

Undantag från myndighetsförordningen

8 §

Följande bestämmelse i myndighetsförordningen (2007:515) ska inte

tillämpas på myndigheten: 7 § om medverkan i EU-arbetet och annat inter-
nationellt samarbete.

�rendenas handläggning

9 §

Ett vitesföreläggande enligt 4 kap. 4 § diskrimineringslagen (2008:567)

ska delges.

Ett vitesföreläggande får delges enligt 12 § delgivningslagen (1970:428)

bara om det finns skäl att anta att den som föreläggandet riktas mot har avvi-
kit eller på annat sätt håller sig undan.

10 §

Myndigheten får bevilja den som på kallelse har inställt sig för att hö-

ras under utredningen av ett ärende skälig ersättning av allmänna medel för
kostnader för resa och uppehälle.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2009, då förordningen

(2007:1034) med instruktion för Handikappombudsmannen, förordningen
(2007:1035) med instruktion för Jämställdhetsombudsmannen, förordningen
(2007:1036) med instruktion för Ombudsmannen mot diskriminering på
grund av sexuell läggning (HomO) och förordningen (2007:1037) med in-
struktion för Ombudsmannen mot etnisk diskriminering ska upphöra att
gälla.

På regeringens vägnar

NYAMKO SABUNI

Cecilia Bergman
(Integrations-och
jämställdhetsdepartementet)