SFS 2008:1402 Förordning om Europeiska fonden för integration av tredjelandsmedborgare för perioden 2007-2013

081402.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om Europeiska fonden för integration av
tredjelandsmedborgare för perioden 2007�2013;

utfärdad den 18 december 2008.

Regeringen föreskriver följande.

1 §

Denna förordning gäller förvaltningen av Europeiska integrationsfon-

den som inrättats enligt rådets beslut nr 2007/435/EG av den 25 juni 2007
om inrättande av Europeiska fonden för integration av tredjelandsmedbor-
gare för perioden 2007�2013 som en del av det allmänna programmet ⬝Soli-
daritet och hantering av migrationsströmmar⬝

1

.

2 §

Rådet för Europeiska socialfonden i Sverige (Svenska ESF-rådet) ska i

egenskap av ansvarig och attesterande myndighet för Europeiska integra-
tionsfonden fullgöra de uppgifter som enligt beslut nr 2007/435/EG ska full-
göras av en sådan myndighet.

3 §

Svenska ESF-rådet får meddela föreskrifter för verkställigheten av

denna förordning.

4 §

Beslut som Svenska ESF-rådet fattar i egenskap av ansvarig och attes-

terande myndighet får inte överklagas.

Denna förordning träder i kraft den 15 januari 2009.

På regeringens vägnar

NYAMKO SABUNI

Cecilia Bergman
(Integrations- och
jämställdhetsdepartementet)

1

EUT L 168, 28.6.2007, s. 18 (Celex 32007D0435).

SFS 2008:1402

Utkom från trycket
den 30 december 2008

background image

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2008