SFS 2008:1403 Lag om ändring i lagen (1988:868) om brandfarliga och explosiva varor

081403.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1988:868) om brandfarliga och
explosiva varor;

utfärdad den 18 december 2008.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs att 13, 16, 27 och 28 §§ lagen

(1988:868) om brandfarliga och explosiva varor ska ha följande lydelse.

13 §

2

Frågor om tillstånd beträffande brandfarliga varor som rör annan än

Försvarsmakten, Försvarets materielverk eller Fortifikationsverket prövas av
den eller de kommunala nämnder som fullgör uppgifter inom plan- och
byggnadsväsendet. Frågor om tillstånd i övrigt enligt denna lag prövas, en-
ligt vad regeringen närmare föreskriver, av Myndigheten för samhällsskydd
och beredskap eller polismyndigheten.

16 §

3

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap utövar den centrala

tillsynen över efterlevnaden av denna lag samt de föreskrifter och villkor
som meddelats med stöd av lagen.

På det lokala planet utövas tillsynen, om inte regeringen föreskriver något

annat, i fråga om brandfarliga varor av den eller de kommunala nämnder
som svarar för räddningstjänsten och i fråga om explosiva varor av polis-
myndigheten.

27 §

4

Ett beslut i tillståndsärenden av en sådan nämnd som avses i 13 § får

överklagas hos länsstyrelsen. Länsstyrelsens beslut får överklagas hos all-
män förvaltningsdomstol. Prövningstillstånd krävs vid överklagande till
kammarrätten. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap får överklaga
nämndens beslut om tillstånd.

Polismyndighetens beslut i tillståndsärenden får överklagas hos Myndig-

heten för samhällsskydd och beredskap. Myndighetens beslut får inte över-
klagas.

Beslut i tillståndsärenden, som Myndigheten för samhällsskydd och be-

redskap har prövat som första instans, får överklagas hos allmän förvalt-
ningsdomstol. Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.

1

Prop. 2008/09:1, bet. 2008/09:FöU1, rskr. 2008/09:119.

2

Senaste lydelse 2001:505.

3

Senaste lydelse 2001:505.

4

Senaste lydelse 2001:505.

SFS 2008:1403

Utkom från trycket
den 30 december 2008

background image

2

SFS 2008:1403

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2008

28 §

5

Beslut av en polismyndighet och av en sådan nämnd som avses i

16 § i tillsynsärenden får överklagas hos Myndigheten för samhällsskydd
och beredskap. Myndighetens beslut får inte överklagas.

Beslut i tillsynsärenden och i övriga ärenden som Myndigheten för sam-

hällsskydd och beredskap prövar som första instans får överklagas hos all-
män förvaltningsdomstol. Prövningstillstånd krävs vid överklagande till
kammarrätten.

Beslut om föreskrifter som avses i 8 kap. regeringsformen och som har

meddelats med stöd av bemyndigande enligt denna lag får inte överklagas.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2009.

På regeringens vägnar

STEN TOLGFORS

Maria Hedegård
(Försvarsdepartementet)

5

Senaste lydelse 2001:505.