SFS 2008:1405 Lag om ändring i lagen (2003:778) om skydd mot olyckor

081405.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2003:778) om skydd mot
olyckor;

utfärdad den 18 december 2008.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs att 5 kap. 1 § och 10 kap. 6 § lagen

(2003:778) om skydd mot olyckor ska ha följande lydelse.

5 kap.

1 §

Tillsyn över efterlevnaden av denna lag och föreskrifter som har med-

delats med stöd av lagen utövas av en kommun inom kommunens område
och av länsstyrelsen inom länet. Myndigheten för samhällsskydd och bered-
skap eller, i fråga om statlig räddningstjänst, den myndighet som regeringen
bestämmer, utövar den centrala tillsynen.

10 kap.

6 §

En statlig tillsynsmyndighets beslut får överklagas hos allmän förvalt-

ningsdomstol. Detsamma gäller en statlig myndighets beslut enligt 6 kap. 2
och 5 §§ eller 7 kap. Beslut av statlig myndighet enligt 7 kap. 1 § får dock
inte överklagas.

Om en kommun överklagar ett beslut enligt 7 kap. 2 eller 3 §, ska Myn-

digheten för samhällsskydd och beredskap vara kommunens motpart sedan
handlingarna i ärendet har överlämnats till domstolen.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2009.

På regeringens vägnar

STEN TOLGFORS

Maria Hedegård
(Försvarsdepartementet)

1

Prop. 2008/09:1, bet. 2008/09:FöU1, rskr. 2008/09:119.

SFS 2008:1405

Utkom från trycket
den 30 december 2008

background image

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2008