SFS 2008:1406 Lag om ändring i miljöbalken

081406.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i miljöbalken;

utfärdad den 18 december 2008.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs att 22 kap. 4 och 6 §§ miljöbalken ska

ha följande lydelse.

22 kap.

4 §

2

Ett exemplar av ansökningshandlingarna och av kungörelsen ska sän-

das till Naturvårdsverket, Kammarkollegiet, Myndigheten för samhälls-
skydd och beredskap, Fiskeriverket, länsstyrelsen och den eller de berörda
kommunala nämnder som fullgör uppgifter inom miljö- och hälsoskyddsom-
rådet. Om det kan antas att det allmänna fiskeintresset eller något annat all-
mänt intresse inte berörs av verksamheten, behöver dock inte handlingarna
sändas över.

Kungörelsen ska även sändas till berörda kommuner och andra myndighe-

ter vars verksamhet kan beröras av ansökan.

6 §

3

Naturvårdsverket, Kammarkollegiet, Myndigheten för samhällsskydd

och beredskap och länsstyrelsen ska, när det behövs, föra talan i målet för att
tillvarata miljöintressen och andra allmänna intressen.

En kommun får föra talan för att tillvarata miljöintressen och andra all-

männa intressen inom kommunen.

Fiskeriverket ska, om handlingar sänds till verket enligt 4 §, yttra sig om

vattenanläggningens eller verksamhetens inverkan på det allmänna fiske-
intresset samt föreslå de bestämmelser som behövs till skydd för fisket. Om
verket anser att ett yttrande kräver undersökning på platsen, ska verket an-
mäla detta till miljödomstolen, som ska förordna om sakkunnigutredning en-
ligt 12 §.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2009.

1

Prop. 2008/09:1, bet. 2008/09:FöU1, rskr. 2008/09:119.

2

Senaste lydelse 2002:175.

3

Senaste lydelse 1999:385.

SFS 2008:1406

Utkom från trycket
den 30 december 2008

background image

2

SFS 2008:1406

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2008

På regeringens vägnar

ANDREAS CARLGREN

Egon Abresparr
(Miljödepartementet)