SFS 2008:1407 Förordning om statligt stöd för hållbara städer

081407.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om statligt stöd för hållbara städer;

utfärdad den 18 december 2008.

Regeringen föreskriver följande.

1 §

Enligt denna förordning får, om det finns medel, statligt stöd ges till

investeringar för åtgärder som främjar hållbar stadsutveckling i syfte att vä-
sentligen minska utsläppen av växthusgaser.

Förordningen är meddelad med stöd av 8 kap. 13 § regeringsformen.

Definitioner

2 §

Med

delegationen

avses i denna förordning den delegation för hållbara

städer som Regeringskansliet har beslutat ska finnas inom Miljövårdsbered-
ningen och som kallas Delegationen för hållbara städer.

3 §

Med

åtgärd

avses i denna förordning en åtgärd som främjar en hållbar

stadsutveckling i syfte att väsentligen minska utsläppen av växthusgaser ge-
nom att bidra till att skapa sådana attraktiva och ekologiskt, socialt och eko-
nomiskt hållbara stadsmiljöer som

1. kan vara förebilder för en integrerad hållbar stadsplanering och tilläm-

pad miljöteknik, och

2. underlättar spridning av kunskap om sådana stadsmiljöer inom Sverige

och till andra länder.

4 §

Med

företag

avses i denna förordning varje fysisk eller juridisk person

som utövar verksamhet som består i att erbjuda varor eller tjänster på en viss
marknad, oavsett

1. personens rättsliga form,
2. om verksamheten bedrivs i enskild eller offentlig regi, eller
3. om verksamheten bedrivs i vinstsyfte eller inte.

�&tgärder som kan få stöd

5 §

Stöd får endast ges till en eller flera åtgärder som var för sig eller sam-

mantaget bidrar till att främja hållbar stadsutveckling i syfte att väsentligen
minska utsläppen av växthusgaser. Stöd ska

1. företrädesvis ges till åtgärder som avser ny- eller ombyggnad inom en

särskild stadsdel eller ett särskilt bostadsområde eller kvarter och rör energi,
vatten, avfall eller transporter, och

SFS 2008:1407

Utkom från trycket
den 30 december 2008

2

SFS 2008:1393�1439

background image

2

SFS 2008:1407

2. i en mer begränsad omfattning ges till åtgärder som avser genom-

förande av förstudier, programskrivning eller sektorsövergripande planering
eller informationsinsatser.

6 §

Stöd får inte ges till en åtgärd som

1. följer av skyldighet i lag eller annan författning,
2. avser löpande underhåll,
3. ändå skulle ha genomförts inom ramen för sökandens normala verk-

samhet,

4. har påbörjats innan beslut om stöd enligt denna förordning har fattats

eller i det fall sökanden är ett företag, innan en ansökan om stöd enligt denna
förordning har lämnats in,

5. är lönsam på kort sikt, eller
6. utförs av någon som inte har F-skattebevis eller ett intyg eller annan

handling som visar att utföraren i sitt hemland genom registrering eller på
annat sätt är underkastad motsvarande kontroll i fråga om betalning av skat-
ter och avgifter.

Stöd till företag enligt denna förordning ska ges med de begränsningar

som följer av avsnitt 4 i kommissionens förordning (EG) nr 800/2008 av den
6 augusti 2008 genom vilken vissa kategorier av stöd förklaras förenliga
med den gemensamma marknaden enligt artiklarna 87 och 88 i fördraget
(allmän gruppundantagsförordning)

1

.

7 §

En stödberättigad åtgärd ska vara avslutad och ha slutrapporterats se-

nast den 31 december 2014.

Förutsättningar som gäller mottagaren av stöd

8 §

Stöd får inte ges till den som är försatt i konkurs eller är på obestånd.

9 §

Om det i fråga om stöd till en sådan mottagare som avses i förord-

ningen (1988:764) om statligt stöd till näringslivet finns en bestämmelse
som avviker från denna förordning, ska den bestämmelsen gälla.

Ansökan om stöd

10 §

En ansökan om stöd ska ges in till delegationen vid de tidpunkter och

på det sätt som Boverket efter samråd med delegationen bestämmer. En
kopia av ansökan ska skickas till Boverket.

Ansökan ska innehålla en översiktlig beskrivning av den eller de åtgärder

för vilka stöd söks och en redogörelse för hur åtgärderna uppfyller kraven i
5�7 §§, inklusive en beräkning av hur åtgärderna minskar utsläppen av växt-
husgaser.

Ansökan ska göras skriftligen och vara egenhändigt undertecknad av en

behörig företrädare för sökanden. I ansökan ska det intygas att de uppgifter
som lämnas i ansökan är riktiga.

1

EUT L 214, 9.8.2008, s. 3 (Celex 32008R0800).

background image

3

SFS 2008:1407

11 §

Boverket får meddela föreskrifter om sådana ansökningar som avses i

10 §.

Prövningen

12 §

En ansökan om stöd prövas genom att delegationen först bedömer om

ansökan bör bli föremål för en fördjupad prövning.

Innan delegationen tar ställning till om en ansökan bör bli föremål för en

fördjupad prövning ska delegationen inhämta yttrande från Boverket.

13 §

Om delegationen kommer fram till att ansökan inte bör bli föremål

för en fördjupad prövning, ska delegationen avslå ansökan.

14 §

Om delegationen kommer fram till att ansökan bör bli föremål för en

fördjupad prövning, ska delegationen underrätta sökanden om detta och ge
sökanden tillfälle att komma in med de ytterligare uppgifter som behövs för
prövningen.

15 §

Den fördjupade prövningen innebär en avvägning mot andra konkur-

rerande ansökningar. Vid prövningen av vilka ansökningar som bör leda till
beslut om stöd ska delegationen särskilt se till att stöd ges till olika typer av
projekt. Delegationen ska koncentrera stödet till så få mottagare att stödet i
så hög utsträckning som möjligt främjar en sådan hållbar stadsutveckling
som avses i 3 §. Delegationen ska vid prövningen också beakta

1. åtgärdernas effekt på energianvändning, på nationella miljökvalitetsmål

och på social och ekonomisk hållbarhet,

2. möjligheterna att med åtgärderna skapa bra förebilder för en integrerad

hållbar stadsplanering och tillämpad miljöteknik,

3. vilken organisation och andra förutsättningar som finns för att genom-

föra åtgärderna och sprida information och erfarenheter om dem, och

4. andra omständigheter som har betydelse för möjligheterna att uppfylla

syftet med stödet.

16 §

Om ansökningarna om stöd beräknas överstiga tillgången på medel,

ska stöd i första hand ges till de åtgärder som i sin helhet och i ett långsiktigt
perspektiv bedöms ha bäst förutsättningar att i förhållande till stödets storlek
bidra till den största minskningen av utsläpp av växthusgaser.

17 §

Om delegationen i den fördjupade prövningen kommer fram till att

stöd bör ges, ska delegationen beräkna den stödberättigade kostnaden, be-
stämma stödets storlek och bestämma de villkor som behövs med hänsyn till
stödets ändamål.

Innan delegationen beslutar att stöd bör ges ska delegationen inhämta ytt-

rande från Boverket.

18 §

Vid beräkningen av stödets storlek ska den stödberättigade kostnaden

beräknas som

1. investeringskostnaden minskad med
a) den kostnad som krävs för att åtgärden ska uppfylla tillämpliga bestäm-

melser och byggregler, och

background image

4

SFS 2008:1407

b) annat offentligt finansieringsstöd som har getts till samma åtgärd, och
2. den faktiska kostnaden för förstudier, programskrivning och sektors-

övergripande planering för hållbar stadsutveckling.

19 §

Stödet får uppgå till högst 30 procent av den stödberättigade kostna-

den.

20 §

Delegationen ska avsluta sina prövningar av ansökningar om stöd se-

nast den 31 december 2010.

Beslut om stöd och utbetalning av stödet

21 §

Delegationen ska meddela resultatet av sin prövning genom ett be-

slut. I beslutet ska delegationen ange de åtgärder som beslutet gäller och, om
beslutet innebär att stöd bör ges, villkoren för stödet.

Om beslutet innebär stöd till ett företag i näringslivet, ska delegationen i

sitt beslut upplysa om att stödet följer bestämmelserna i kommissionens för-
ordning (EG) nr 800/2008.

Delegationen ska sända en kopia av beslutet till Boverket.

22 §

Om ett beslut enligt 21 § innebär att stöd bör ges, ska Boverket be-

sluta om utbetalning av stödet.

Högst 75 procent av det totala stödet får betalas ut innan åtgärden eller åt-

gärderna har slutrapporterats enligt 24 §.

Om det saknas medel, får Boverket inte besluta att stödet ska betalas ut.

23 §

För stödet gäller de villkor som delegationen har angett i sitt beslut.

Rapportering

24 §

När en stödmottagare har slutfört samtliga åtgärder som omfattas av

stödet ska stödmottagaren lämna en slutrapport till delegationen. Slutrappor-
ten ska innehålla

1. en ekonomisk redovisning av hur stödmedlen har använts, och
2. en redovisning av genomförda åtgärder, hur villkoren har följts, hur er-

farenheter och kunskaper har spridits, de resultat som uppnåtts och hur re-
sultaten förhåller sig till syftena med stödet.

Den ekonomiska redovisningens tillförlitlighet ska vara intygad av stöd-

mottagarens revisor.

25 §

Slutrapporten ska lämnas till delegationen senast sex månader efter

det att samtliga åtgärder som omfattas av stödet har slutförts.

26 §

Om delegationen begär det, ska stödmottagaren tillhandahålla det un-

derlag som behövs för granskning av slutrapporten.

Tillsyn

27 §

Delegationen ska hålla sig informerad om de åtgärder som stöd har

getts till och utöva tillsyn över att villkoren för givna stöd följs.

background image

5

SFS 2008:1407

28 §

Stödmottagaren ska ge delegationen eller den som delegationen utser

tillfälle att granska verksamheten och på begäran lämna ytterligare uppgifter
om verksamheten.

29 §

Delegationen ska föra ett register över de stöd som getts. Registret

ska innehålla de uppgifter som krävs för att säkerställa att de villkor som föl-
jer av kommissionens förordning (EG) nr 800/2008 är uppfyllda. Registret
ska bevaras i minst tio år från den dag då stödet gavs.

�&terkrav

30 §

Delegationen får besluta att helt eller delvis kräva tillbaka stöd från

en stödmottagare, om

1. en åtgärd i väsentliga avseenden avviker från de villkor som gäller för

stödet enligt 23 §,

2. en åtgärd inte har genomförts eller väsentligen har ändrat inriktning,

eller

3. stödet har getts på grund av att stödmottagaren har lämnat oriktiga eller

ofullständiga uppgifter.

Boverket övertar delegationens roll den 1 januari 2011

31 §

Efter den 31 december 2010 ska det som sägs om delegationen i

25�28 och 30 §§ i stället gälla Boverket.

�verklagande

32 §

Delegationens beslut enligt denna förordning får inte överklagas.

Denna förordning träder i kraft den 15 januari 2009.

På regeringens vägnar

ANDREAS CARLGREN

Egon Abresparr
(Miljödepartementet)

background image

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2008